Information gällande Corornaviruset

Information med anledning av Coronaviruset

Coronaviruset har klassats som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att särskilda regler gäller som i viss mån påverkar fastighetsägare, bland annat kan smittskyddsläkare besluta om karantän för enskilda personer och Folkhälsomyndigheten om avspärrning av ett begränsat område.

Beslut om karantän av personer och avspärrning av områden

Smittskyddsläkare kan om det finns risk för spridning av en samhällsfarlig sjukdom, som Coronaviruset, besluta om karantän för en person. Karantän innebär att den person som satts i karantän inte får lämna eller ta emot besök i byggnaden.

Folkhälsomyndigheten kan besluta om avspärrning av ett avgränsat område om en samhällsfarlig sjukdom fått eller misstänks fått spridning. Om Folkhälsomyndigheten beslutar om avspärrning är det förbjudet för de som befinner sig i området att lämna det och för personer utanför området att besöka det. Undantag kan meddelas för viktig service, som renhållning.

Ansvar för upprätthållande av karantän och avspärrning

Om beslut fattas om karantän av personer i en byggnad eller avspärrning av ett område är det smittskyddsläkare med hjälp av polis som har ansvar för att karantänen eller avspärrningen upprätthålls. Fastighetsägare har därmed inte ansvar för karantänen eller avspärrningen.

Fastighetsägare och fastighetspersonal är dock självklart skyldiga att inte bryta en karantän eller avspärrning.

Sanering av smitta

Vid konstaterade fall av smitta av coronavirus eller annan samhällsfarlig sjukdom i en byggnad kan det bli aktuellt med sanering av vissa utrymmen i byggnaden. För att inte bidra till ytterligare smittspridning eller ineffektiva åtgärder bör fastighetsägare i en sådan situation föra dialog med smittskyddsläkare eller kommunens miljönämnd om lämpliga åtgärder.

Källa: www.fastighetsagarna.se

Vi på Sirius har för närvarande ingen större påverkan på verksamheten men vidtar vissa åtgärder som kan vara bra att veta som hyresgäst. Vi håller lokalkontoret stängt för besök samt planerade ej akuta fastighetsåtgärder pausas. Felanmälningar behandlas med stor försiktighet för er och våra servicetekniker information finns även i trapphusen, vid städ av våra allmänna utrymmen sker detta med desinfektionsmedel. Vi följer utvecklingen gällande Coronaviruset och kommer med mera information om detta blir nödvändigt. Vi önskar alla våra hyresgäster ett välmående och ta hand om er och era anhöriga.

Mvh Mats H

Verksamhetschef

siriusInformation gällande Corornaviruset